Coğrafya

FEDEK

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Coğrafya Bölümü Fedek Komisyonu

Coğrafya Bölümü FEDEK akreditasyon çalışmaları Prof. Dr. Saliha KODAY, Prof. Dr. Mustafa ÖZDEMİR ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal SEVİNDİ öncülüğünde Coğrafya Programı öğretim üyeleri/elemanları tarafından yapılmaktadır.

FEDEK Çıktıları

FÇ1

Kendi programları ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini alanlarında kullanabilme becerisi

FÇ2

Alanlarındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

FÇ3

Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi

FÇ4

Öğretim programlarında alan dışı ders almış olması

FÇ5

Alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

FÇ6

Alanlarına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi

FÇ7

Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

FÇ8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi

FÇ9

Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi

FÇ10

Mesleki etik ve sorumluluk bilinci

FÇ11

Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Coğrafya Bölümü Çıktıları

PÇ1

Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.

PÇ 2

Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

PÇ 3

Doğal ve beşeri çevre ile ilgili konularda uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını bilgilendirir, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilir.

PÇ 4

Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.

PÇ 5

Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.

PÇ 6

Geleceğe yönelik planlamalarda doğal çevrenin korunmasına ve bunun sürdürülebilir olmasınna katkıda bulunur

PÇ 7

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)

PÇ 8

Doğal ve beşeri çevre ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahiptir.

PÇ 9

Kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

PÇ 10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

PÇ11

Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

Program Yeterlilikleri

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DEĞERLENDİRME

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

– Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.-Coğrafya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 

 

Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

– Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

– Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.        -Coğrafya alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak; verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme.

 

 

 

Kısa sınav, ara sınav, final sınavı , rapor sunma , bilgisayar destekli sunum

KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

– Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

– Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

– Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

-Coğrafya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 


Sunum,rapor

Öğrenme Yetkinliği

– Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

– Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

– Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.-Coğrafya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 


Sunum,rapor, bilgisayar destekli sunum

– Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

– Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

– Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

– Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.        -Coğrafya alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde, yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. En az bir yabancı dili konuşabilme, ileri düzeyde bilgisayar yazılımları kullanabilme ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme.

 


Sözlü ve yazılı merkezi sınav

Alana Özgü Yetkinlik

– Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

– Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.    

-Coğrafya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. Coğrafi bilgi Sistemleri yazılımlarına hakim olma ve araştırmalarda kullanabilme.

 

 

 

Sunum,rapor

Bölüm Komisyonları

Staj Komisyon Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Kalite Komisyonu Üyeleri: Prof. Dr. Kenan Arınç, Prof. Dr. Zeki Koday, Prof. Dr. Mehmet Zaman

Eğitim-Öğretim Geliştirme İntibak Komisyonu: Prof. Dr. İbrahim Kopar, Prof. Dr. Mustafa Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Program ve Dönemlik Belgeler Komisyonu: Doç. Dr. Salih Birinci, Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi

Yandal Programı Komisyonu: Prof. Dr. Hasbi Soylu

Yatay Geçiş Komisyonu: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Bölüm Faaliyetleri, Toplantılar ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu: Prof. Dr. Mustafa Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Danışmanlık ve Oryantasyon Eğitim Komisyonu: Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Anket Değerlendirme Komisyonu: Prof. Dr. Mehmet Zaman, Prof. Dr. Hasbi Soylu, Prof. Dr. Mustafa Özdemir, Doç. Dr. Salih Birinci

Öğrenci Temsilcilik Seçim Komisyonu: Prof. Dr. Saliha Koday, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Öğrenci Burs Komisyonu:  Prof. Dr. Saliha Koday, Prof. Dr. Kenan Arınç, Doç . Dr. Günay Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi

Mezunlarla İletişim Komisyonu: Prof. Dr. İbrahim Kopar

Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Bilişim Sistemi Koordinatörlüğü: Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, Dr. Öğr. Üyesi. Yusuf Kızılkan

Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü: Prof. Dr. İbrahim Kopar, Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi

Lisans Tezleri Takip Koordinatörlüğü:  Prof. Dr. Saliha Koday, Prof. Dr. Kenan Arınç, Prof. Dr. Mehmet Zaman, Prof. Dr. Zeki Koday

Genel Evrak İşleri: Prof. Dr. Saliha Koday, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan

Not Kontrol Komisyonu: Prof. Dr. Saliha Koday, Prof. Dr. Kenan Arınç, Prof. Dr. Mehmet Zaman

Memnuniyet Anketleri

Memnuniyet Anketleri Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır.  İşveren, mezun, öğrenci ve akademisyen türünde gerçekleştirilmekte olup talep edilmesi halinde cevaplar kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü tarafından paylaşılmaktadır.