İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Öncelikle fakültemizin kuruluşundan bu güne gerek akademik gerek idari yönden fakültemizin gelişmesine katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Bu doğrultuda uzun vadede planlarımız ve misyonumuz şu şekildedir; 

Vizyonumuz     
Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yetkinlik düzeyi yüksek öğretim elemanları ile ulusal ve evrensel değerleri kucaklayan, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak yenilikçi bir şekilde çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, insanlığın refahı ve mutluluğu  için katkıda bulunabilen, sosyal gelişmelere açık, özgür fikirli, insan hayatını ve çevreyi koruyan, iyileştiren, idealist ve Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

Misyonumuz
Bu hedefe ulaşmak için bazılarını kısmen attığımız ve tamamlamayı görev kabul ettiğimiz adımlarımız;
İktisadi ve idari bilim dallarında evrensel ölçütlere uygun, dinamik, yenilikçi, yaratıcı ve sürekli mükemmeli arayan eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek; finansal, entelektüel, sosyal ve çevresel sermaye yaratabilecek ölçüde girişimci, söz konusu bilim dallarında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen, bilgi teknolojisini pratiğe dönüştürebilen, geleceğin dünyasının başarı koşullarını kavramış olan ve ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen bireyler yetiştirmek; iktisadi ve idari bilim dalları ile ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak akademik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları literatüre kazandırmak; bölge üniversitesi fonksiyonunu yerine getirebilmek için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan hizmetleri, üretim ve hizmet sektörü arasındaki işbirliğini, bilime dayalı araştırma ve çabalarla sağlanan potansiyel doğrultusunda yürütmektir.

Bölümlerimizin Amaçları 

İşletme Bölümünün Amacı
Bölümümüzün amacı yurtiçi ve yurt dışında ki kuruluşları geleceğe taşıyabilecek profesyonel işletmecileri yetiştirmek ve öğrencilerimize dinamik ve değişken dünyanın fırsatları karşısında yeterli olabilecek yetenek ve becerileri verebilmektir. Bu amaca ulaşmak için eğitim ve öğretim programların uygulanmasında üniversite-sanayi işbirliğinden geniş ölçüde yararlanılmaktadır.

İktisat Bölümünün Amacı 
Öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri çözebilecek teori ve bilgi ile donatmak, onların insan yaşamının maddesel yönlerini anlamalarını sağlamak, onlara sonuçlar çıkarma ve politika geliştirme hususunda yetenekler kazandırmaktır. Bu amaca ulaşmak için eğitim programlarının uygulanmasında bölgedeki sektörlerden  geniş ölçüde yararlanılmaktadır.

Ekonometri Bölümünün Amacı 
Ekonometri Bölümü, analiz ve sentez yeteneğine sahip, bilimsel araştırma yapabilecek nitelikli iktisatçı, işletmeci, ekonometrici, istatistikçi ve yöneylem araştırmacısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı
Kamu Yönetimi Bölümü, günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen kamu ve özel kesim yönetici elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Dünyadaki, Türkiye’deki ve Türkiye’nin yer aldığı bölgelerdeki siyasal ve sosyal değişimler, geleceğin yöneticilerinin geçmişten daha çok bilgi donanımlarına sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Diğer yandan gerek yerel gerekse bölgesel olarak faaliyet gösteren işletmelere yön verebilecek, yeni pazarlara açabilecek, modern yönetim tekniklerini klasik örgüt yapılarına başarıyla uyarlayabilecek, kurumsallaşmalarına katkıda bulunabilecek nitelikte yönetici adaylarını onların hizmetlerine sunarak; ilin, bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayabilmek, bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün Amacı 
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek elamanlar yetiştirmektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün Amacı 
Uluslararası İlişkiler Bölümü,  ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasal, sosyal değişim ve gelişmeleri yakından izleyebilen, uluslararası siyasi, sosyal ve ticari sorunlara çözümler üretebilen elamanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Amacı 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; öğrencilere iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri eğitimi vermenin yanı sıra, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler, spesifik olarak ta çalışma yaşamına ilişkin konularda araştırma faaliyetleri yürütmektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak temel hedeflerimi şu şekildedir;
1- Bağlı bulunduğumuz üst birimin amaçlarına ulaşmasında en kısa zamanda en fazla katkıyı sağlamak.
2- Ulusal ve uluslar arası  yayın sayısını yıllık ortalama % 50 oranında artırmak.
3- Uluslararası nitelikte kongre, sempozyum, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek.
4- Çağdaş eğitim için gerekli olan teknik ve araçların kullanımını niteliksel ve niceliksel olarak artırmak.
5- Öğrencilerimizi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaları için teşvik etmek ve onlara ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamak.
6- Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda daha fazla etkinlik yapmalarına yardımcı olmak.
7- Öğretim üyelerinin bilgilerinin üniversite dışındaki ilgililere ulaşmasını sağlamak.
8- İktisadi ve idari bilimler konularında uzman olan işadamı ve sanayicilerin bilgi ve tecrübe birikiminden daha fazla yararlanmak için gerekli olan alt yapıyı oluşturmak.
9- Bilimsel çalışmaların bir bütün olarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacak şekilde güncel sorunlar üzerinde yoğunlaşmasını teşvik etmek.
10- Fakültemizi sektöründe örnek alınan bir kurum yapmak.
11- Yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı, birlikte yaşam kültürünün özümsendiği, ekip çalışmasının benimsendiği, sürekli öğrenen bir kurum kimliğine sahip olmak.
12- Kurumumuzun kültürüne sıfır hata anlayışını yerleştirmek.
13- Sürekli iyileşmeye ve mükemmellik anlayışına önem vererek iç ve dış müşterilerimiz için artık değer yaratmada lider fakülte olmak.
14- Fakültemizde TSE ISO-9000:2000 Kalite Yönetim sistemlerinde öngörülen koşullara uygun bir yönetim sistemi oluşturmak.