İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Öncelikle fakültemizin kuruluşundan bu güne gerek akademik gerek idari yönden fakültemizin gelişmesine katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Bu doğrultuda uzun vadede planlarımız ve misyonumuz şu şekildedir; 

Vizyonumuz     

Daha iyi ve sürdürülebilir yaşam uğruna; değişimi öngören, kavrayan ve yön veren bir okul olmak.

Misyonumuz

Yaşamın temel unsurlarından insan, toplum ve kurumların gelişimine katkı sağlamak.

Bölümlerimizin Amaçları 

İşletme Bölümünün Amacı
Bölümümüzün amacı yurtiçi ve yurt dışında ki kuruluşları geleceğe taşıyabilecek profesyonel işletmecileri yetiştirmek ve öğrencilerimize dinamik ve değişken dünyanın fırsatları karşısında yeterli olabilecek yetenek ve becerileri verebilmektir. Bu amaca ulaşmak için eğitim ve öğretim programların uygulanmasında üniversite-sanayi işbirliğinden geniş ölçüde yararlanılmaktadır.

İktisat Bölümünün Amacı 
Öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri çözebilecek teori ve bilgi ile donatmak, onların insan yaşamının maddesel yönlerini anlamalarını sağlamak, onlara sonuçlar çıkarma ve politika geliştirme hususunda yetenekler kazandırmaktır. Bu amaca ulaşmak için eğitim programlarının uygulanmasında bölgedeki sektörlerden  geniş ölçüde yararlanılmaktadır.

Ekonometri Bölümünün Amacı 
Ekonometri Bölümü, analiz ve sentez yeteneğine sahip, bilimsel araştırma yapabilecek nitelikli iktisatçı, işletmeci, ekonometrici, istatistikçi ve yöneylem araştırmacısı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümünün Amacı
Kamu Yönetimi Bölümü, günümüzün çağdaş bilgi ve becerileriyle donatılmış, ülkesinin ve dünyanın içinde bulunduğu koşulları ve gelişmeleri yakından izleyebilen kamu ve özel kesim yönetici elemanlarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Dünyadaki, Türkiye’deki ve Türkiye’nin yer aldığı bölgelerdeki siyasal ve sosyal değişimler, geleceğin yöneticilerinin geçmişten daha çok bilgi donanımlarına sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Diğer yandan gerek yerel gerekse bölgesel olarak faaliyet gösteren işletmelere yön verebilecek, yeni pazarlara açabilecek, modern yönetim tekniklerini klasik örgüt yapılarına başarıyla uyarlayabilecek, kurumsallaşmalarına katkıda bulunabilecek nitelikte yönetici adaylarını onların hizmetlerine sunarak; ilin, bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayabilmek, bölümün temel amaçları arasında yer almaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün Amacı 
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek elamanlar yetiştirmektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümünün Amacı 
Uluslararası İlişkiler Bölümü,  ülkemizde ve dünyada meydana gelen siyasal, sosyal değişim ve gelişmeleri yakından izleyebilen, uluslararası siyasi, sosyal ve ticari sorunlara çözümler üretebilen elamanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün Amacı 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; öğrencilere iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri eğitimi vermenin yanı sıra, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler, spesifik olarak ta çalışma yaşamına ilişkin konularda araştırma faaliyetleri yürütmektir.

ULUSLARARASI TİCARET ve
LOJİSTİK BÖLÜMÜNÜN AMACI

Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Bölümü gerek uluslararası ticaret gerekse lojistik alanında
güncel bilgilerle donanmış, toplumsal duyarlılığa sahip ve alan terminolojisine
hâkim iyi düzeyde İngilizce bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ticaret ve
lojistik alanında dünyadaki gelişmeleri takip edip analiz edebilen, sahip
olduğu bilgi donanımını uygulamaya geçirebilen, sektörün ihtiyaç duyduğu
niteliklere haiz ve profesyonel anlamda kendi kariyer planlamasını yapabilecek
öğrenciler yetiştirmek temel amacımızdır.