Arap Dili ve Edebiyatı

Program Öğretim Amaçları

PÖA-1. Çağdaş bilgi metotları ile değerlendirme yapabilme, ayrıca alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

PÖA-2. Dili, sözlü ve yazılı olarak etkin kullanabilmesi ve mesleğini icra ederken etik kurallara riayet etme sorumluluğu.

PÖA-3. İnternet ve bilgisayar vasıtasıyla Arapça basın dilini kavrayabilme, gündemi Arapça yayınlardan takip edebilme. 

PÖA-4. Arap coğrafyasının, kültür ve medeniyetinin kavranılması konusunda dijital ortamdan yararlanabilme. 

PÖA-5. Arap Edebiyatının bilinen en eski döneminden günümüze kadar geçirmiş olduğu tarihî ve edebî evreleri hakkında gerekli kültürel donanıma sahip olma.