Diş Hekimliği Fakültesi

Kalite Yönetim Birimi

Atık Şeması

Atık Yönetim Planı

Atık Yönetimi Prosedürü

Tıbbi Atık Alındı Belgesi

Tıbbi Atık Analiz Raporu Formu

Bilgi Yönetimi Prosedürü

Dış Kaynak Kullanımı Süreci Prosedürü

Isı ve Nem Takip Formu Arşiv Birimi

Isı ve Nem Takip Formu Klinikler

Isı ve Nem Takip Formu Protez

Isı ve Nem Takip Formu Sterilizasyon

Isı ve Nem Takip Formu Sunucu Odası

Malzeme ve Cihazların Yönetimi Prosedürü

Otoklav Altı Aylık Bakım ve Kontrol Formu

Satın Alma Prosedürü

Taşınır İstek Formu

Tehlikeli Madde Envanteri

Tıbbi Cihaz Arıza Takip Formu

Tıbbi Cihaz Aylık Bakım ve Kontrol Formu

Tıbbi Cihaz Bakım , Onarım ve Kalibrasyon Prosedürü

Tıbbi Cihaz Günlük Bakım ve Kontrol Formu

Tıbbi Cihaz Pasif Hal Takip Formu

Tıbbi Cihaz Yıllık Aktif Faaliyet Süresi Takip Formu

Alçı Odası Temizlik Kontrol Formu

Ameliyathane Temizlik Kontrol Formu

Ameliyathane Temizlik Planı

Arşiv Birim Temizlik Kontrol Formu

Çamaşırhane İşleyiş Prosedürü

Çevre Temizlik Talimatı

Geçici Depolama Alanının Temizlik Planı

Görüntüleme Hizmetleri Temizlik Planı

Hasta Bekleme Salonu Temizlik Kontrol Formu

Haşere İle Mücadele Hijyen Talimatı

Klinik Hizmetleri Temizlik Planı

Klinik Temizlik Kontrol Formu

Ofis Temizlik Formu

Protez Laboratuvar Hizmetleri Temizlik Planı

Protez Laboratuvar Temizlik Kontrol Formu

Radyoloji Aylık Temizlik ve Denetim Formu

Sterilizasyon Birimi Temizlik Kontrol Formu

Sterilizisayon Birimi Temizlik Prosedürü

Temizlik Hizmetini Denetleme Talimatı

Temizlik Prosedürü

Temizlik Talimatı

Tuvalet Temizlik Kontrol Formu

Yemekhane Hizmetleri Denetleme Formu

Tesis Güvenliği Periyodik Bakım Kontrol Formu

 

 

GK01 DÖF Sonuçlandırma Oranı Formu

GK02 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Bildirim Formu

GK03 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Bildirim Formu

GK04 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Bildirim Formu

GK05 Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı Formu

GK06 Personelin Eğitimlere Katılma Oranın Veri Toplama Formu

GK07 Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı Veri Toplama Formu

GK08 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı Formu

GK09 Çalışanlara Yönelik Şiddet Veri Toplama Formu

GK10 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı Veri Toplama Formu

GK11 Kesici Delici Alet Yaralanmaları Veri Toplama Formu

GK12 Personel Devir Hızı Veri Toplama Formu

GK13 Personel Sağlık Taramalarının Tamamlanması Veri Toplama Formu

GK14 Hasta Düşme Veri Toplama Oranı

GK15 İlaç Hatası Veri Toplama Formu

GK16 El Hijyeni Uyumu Veri Toplama Formu

GK17 Tekrarlayan Röntgen Oranı Veri Toplama Formu

GK20 Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı Veri Toplama Formu

GK21-22-23 Kaybolan Ölçü, Protez, Alçı Model Oranı Veri Toplama Formu

GK24 Zamanında Teslim Edilmeyen Protez Oranı Veri Toplama Formu

https://birimler.atauni.edu.tr/dis-hekimligi-fakultesi/wp-content/uploads/sites/57/2020/07/GK25-Olcu-Alimindan-Protezin-Teslimine-Kadar-Gecen-Ortalama-Sure-Veri-Toplama-Formu.pdfGK25 Ölçü Alımından Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre Veri Toplama Formu

GK26 Protez Tesliminden Sonra 1 Ay İçerisinde Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Veri Toplama Formu

GK27 İlk Muayene Tarihi ile Ölçü Alınmasına Kadar Geçen Ortalama Süre Veri Toplama Formu

GK28 Hasta Sevk Oranı Veri Toplama Formu

GK29 HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre Veri Toplama Formu

GK30 Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı Veri Toplama Formu

GK31 Fissür Sealant Uygulama Oranı Veri Toplama Formu

GK32 Dolgu Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı Veri Toplama Formu

GK33 Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı Veri Toplama Formu

GK34 Tekrar Alınan Ölçü Veri Toplama Formu

GK35 Tekrarlanan Protez Veri Toplama Formu

GK36 Protez Tesliminden Sonra Protez Kaynaklı Tekrar Başvuru Veri Toplama Formu

01 DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET (DÖF) SONUÇLANDIRMA ORANI GÖSTERGE KARTI

02 EKSİKSİZ DOLDURULAN MAVİ KOD OLAY FORMU ORANI GÖSTERGE KARTI

03 EKSİKSİZ DOLDURULAN BEYAZ KOD OLAY FORMU ORANI GÖSTERGE KARTI

04 EKSİKSİZ DOLDURULAN PEMBE KOD OLAY FORMU ORANI GÖSTERGE KARTI

05 MAVİ KODDA 3 DAKİKA İÇİNDE OLAY YERİNE ULAŞMA ORANI GÖSTERGE KARTI

06 PERSONELİN EĞİTİMLERE KATILMA ORANI GÖSTERGE KARTI

07 UYUM EĞİTİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI GÖSTERGE KARTI

08 PLANLANAN EĞİTİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI GÖSTERGE KARTI

09 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ŞİDDET OLAY ORANI GÖSTERGE KARTI

10 KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALMA ORANI GÖSTERGE KARTI

11 KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMA ORANI GÖSTERGE KARTI

12 PERSONEL DEVİR ORANI GÖSTERGE KARTI

13 PERSONELİN SAĞLIK TARAMALARININ TAMAMLANMA ORANI GÖSTERGE KARTI

14 HASTA DÜŞME ORANI GÖSTERGE KARTI

15 İLAÇ HATASI BİLDİRİM ORANI GÖSTERGE KARTI

16 EL HİJYENİ UYUM ORANI GÖSTERGE KARTI

17 TEKRARLAYAN RÖNTGEN ÇEKİM ORANI GÖSTERGE KARTI

18 HASTA DENEYİM ANKETLERİ ANALİZİ GÖSTERGE KARTI

19 ÇALIŞAN GERİ BİLDİRİM ANKETLERİ ANALİZİ GÖSTERGE KARTI

20 HATALI KİMLİKLENDİRİLMİŞ ÖLÇÜ ORANI GÖSTERGE KARTI

21 KAYBOLAN ÖLÇÜ ORANI GÖSTERGE KARTI

22 KAYBOLAN PROTEZ ORANI GÖSTERGE KARTI

23 KAYBOLAN ALÇI MODEL ORANI GÖSTERGE KARTI

24 ZAMANINDA TESLİM EDİLMEYEN PROTEZ ORANI GÖSTERGE KARTI

25 ÖLÇÜ ALIMINDAN PROTEZİN TESLİMİNE KADAR GEÇEN ORTALAMA SÜRE GÖSTERGE KARTI

26 PROTEZ TESLİMİNDEN SONRA BİR AY İÇERİSİNDE PROTETİK NEDENLİ TEKRAR BAŞVURU ORANI GÖSTERGE KARTI

27 İLK MUAYENE TARİHİ İLE ÖLÇÜ ALINMASINA KADAR GEÇEN ORTALAMA SÜRE GÖSTERGE KARTI

28 BİR BAŞKA KURUMA SEVK EDİLEN HASTA ORANI GÖSTERGE KARTI

29 SBYS’NİN DEVRE DIŞI KALDIĞI SÜRE GÖSTERGE KARTI

30 EKSİKSİZ HASTA DOSYASI ORANI GÖSTERGE KARTI

31 FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMA ORANI GÖSTERGE KARTI

32 DOLGU KAYNAKLI YENİDEN BAŞVURU ORANI GÖSTERGE KARTI

33 KANAL TEDAVİSİ KAYNAKLI YENİDEN BAŞVURU ORANI GÖSTERGE KARTI

34 TEKRAR ALINAN ÖLÇÜ ORANI GÖSTERGE KARTI

35 TEKRARLANAN PROTEZ ORANI GÖSTERGE KARTI

36 PROTEZİN TESLİMİNDEN SONRA PROTEZ KAYNAKLI PLANLANMAMIŞ BAŞVURU ORANI GÖSTERGE KARTI

37 PROSEDÜR BAZINDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU HIZI GÖSTERGE KARTI

38 CERRAHİ PROFİLAKSİ UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM ORANI GÖSTERGE KARTI

39 CERRAHİ OPERASYONLARDA GÖRÜLEN ANESTEZİ KOMPLİKASYON ORANI GÖSTERGE KARTI

40 AMELİYATHANEYE PLANLANMAMIŞ GERİ DÖNÜŞ ORANI GÖSTERGE KARTI

41 ADSH GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ KULLANIM ORANI GÖSTERGE KARTI

Gösterge Yönetimi Prosedürü

Çamaşırhane Hizmetlerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Dezenfeksiyon Takip Formu Diş Ünitlerinin Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı

El Hijyeni Uygulama Talimatı

El Yıkama Gözlem Formu – Protez

El Yıkama Gözlem Formu – Sterilizasyon

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Görev Tanımı

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Denetim Formu

Enfeksiyon Kontrol Planı

Hepatit B Aşısı Takip Formu

Kan Ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu

Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu

Ameliyathane Süreçleri İşleyiş Prosedürü

Patoloji Numune Takibi Talimatı

Ayaktan Hasta Bakım Planı

Ayaktan Hasta Bakımı Prosedürü

Düşme Olayı Bildirim Formu Düşme Riski Değerlendirme Prosedürü

Harizmi Düşme Riski Ölçeği Kullanma Talimatı (Pediatri Düşme Riski)

Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü

Hastanın Güvenli Transferi Prosedürü Hekim İstem Formu

İtaki Düşme Riski Ölçeği

Konsültasyon Talep Formu

Sözel İstem Formu

Benzer Görünüş, Okunuş ve Yazılışa Sahip İlaçların Yönetimi Talimatı

Geçimsiz İlaç Listesi

Görünüşü Benzer İlaçlar Listesi

İlaç Etkileşim Listesi

İlaç Geçimsizlik Talimatı

İlaç Hataları Veri Analiz Formu

İlaç İmha Formu

İlaç İmha Talimatı

İlaç Kısaltmaları Listesi

İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Deposundan Özellikli Birimlere Çıkış Talimatı

İlaç ve Tıbbi Sarf Malzemelerin Depolanması ve Saklanması Talimatı

İlaç Yönetim Ekibi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İlaç Yönetim Prosedürü

İlaç-İlaç ve Besin-İlaç Etkileşimleri ile İlgili Talimat

İlaç-Tıbbi Sarf Malzeme Temini İadesi ve İmhası Talimatı

Işıktan Korunması Gereken İlaçlar Talimatı

Narkotik İlaç Takip Formu

Psikotrop İlaçlar Listesi Yarım Doz İlaçların Yönetim Talimatı

Yazılışı Okunuşu Benzer İlaç Listesi

Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabii İlaçların Yönetimi Talimatı

Yüksek Riskli İlaçların Yönetim Talimatı

Akrilik Dublikat Eritme Cihazı Bakım Formu

Akrilik Hazırlama Kabini Bakım Formu

Akrilik Hazırlama Kabini Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Akrilik Kullanımı, Özellikleri, Korunma ve Alınacak Tedbirler Talimatı

Akrilik Pişirme Fırını Bakım Formu

Akrilik Pişirme Fırını Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Alçı Kesme Makinesi Bakım Formu Alçı Kesme Motoru Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Basınçlı Pres Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Cilalama Motoru Bakım Formu

Diş Protez Laboratuvar Süreci Red Edilen İzleme Formu

Diş Protez Laboratuvarı Ölçü ve Modellerin Alınması Kabulü Transferi Talimatı

Laboratuvar Mikromotor Bakım Formu

Laboratuvar Mikromotor Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Mum Eritme Cihazı Bakım Formu

Mum Eritme Cihazı Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Photo Plak Cihazı Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Polisaj Motoru Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Protez Endikasyon ve Müstahaklık İstem Formu

Protez Hasta Randevu Kartı Formu

Protez Kabul ve Red Kriterleri Talimatı

Protez Laboratuvarı Hizmetleri Prosedürü

Protez Takılma Süreci Talimatı

Protez Teslim Süreleri Gecikme Kayıt Formu

Prova Aşamasında Tekrar Dizimi İstenen ve Tekrarlanan Bitmiş Protez Kayıt Formu

Teknisyen Masası Çalıştırma ve Bakım Onarım Talimatı

Total-Parsiyel ve Sabit Protez Kontrol Teslim Formu

Dozimetre Kullanma ve Takip Talimatı

Dozimetre Takip Formu

Kurşun Önlük, Boyunluk, Yelek Kontrol Talimatı

Radyasyon Güvenliği İçin Tehlike Durumu Planı

Radyasyon Güvenliği Prosedürü

Radyoloji Birimi Kurşun Önlük, Yelek ve Boyunluk Takip Formu

Biyolojik İndikatör Takip Formu

Cerrahi Malzeme Listesi

Dezenfektan Solüsyonu Etkinlik Kontrol Formu

Diş Protez Lab. Kullanılan Araç Gereçlerin Dezenfeksiyon -Sterilizasyon Talimatı

Endodonti Malzeme Listesi

İlk Muayene Malzeme Listesi

Malzeme Yıkama Formu

Ortodonti Malzeme Listesi

Otoklav Günlük Bakım Formu – 1

Otoklav Günlük Bakım Formu – 2

Otoklav Günlük Bakım Formu – 3

Pedodonti Malzeme Listesi

Periodontoloji Malzeme Listesi

Protein kalıntı testi Protez

Malzeme Listesi

Restoratif Tedavi Malzeme Listesi

Sterilizasyon Birimi İşleyiş Prosedürü

Sterilizasyon İşlemleri Takip Formu

Sterilizasyon Kontrolü Talimatı

Sterilizasyon Ünitesi Spanç Dağıtım Formu

Ultrasonik Yıkama Cihazı Kontrol Formu